Onze algemene voorwaarden

Hartelijk dank voor je vertrouwen in Banka Media. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1.          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Banka Media aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij door Banka Media van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

1.2.          In het navolgende wordt verstaan onder

Banka Media: Banka Media, gevestigd aan het Bankaplein 3, 2585 EV Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78 11 83 28, zowel in als buiten haar hoedanigheid van adviesbureau voor management, marketing, media en communicatie.

Opdrachtgever: iedere wederpartij, rechtspersoon of natuurlijk persoon dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersonen, die met Banka Media een Overeenkomst sluit, dan wel Banka Media verzoekt om werkzaamheden te verrichten, dan wel diensten te verlenen.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Banka Media en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

1.3.          Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken indien de directie van Banka Media dit heeft ondertekend. Indien de rechter één of meerdere bepalingen om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaart, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

1.4.            Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden door Banka Media schriftelijk zijn aanvaard.

1.5.            De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Banka Media, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1.          Alle aanbiedingen, daaronder begrepen offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Banka Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.2.          De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, reguliere bureaukosten en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

2.3.          Een samengestelde prijsopgave verplicht Banka Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4.            Indien de Overeenkomst niet aan Banka Media wordt verleend, heeft Banka Media het recht alle kosten, die Banka Media heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten

3.1            Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand alsook indien door Banka Media uitvoering wordt gegeven aan de geoffreerde werkzaamheden.

3.2.          De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.3.          De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, reguliere bureaukosten en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

2.3.          De inhoud van presentaties, drukwerk, website etc. binden Banka Media niet, tenzij daarnaar in de Overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.

3.4.            Banka Media behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen Overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de Overeenkomst door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd en/of de werkzaamheden door Banka Media pas zullen aanvangen na vooruitbetaling.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.          Banka Media behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de Overeenkomst en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Banka Media zal de Overeenkomst naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, volgens de met Opdrachtgever overeengekomen procedures en daarbij de belangen van Opdrachtgever naar beste weten behartigen. Tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen, staat het Banka Media vrij om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en vorm te geven. Ter zake de beoogde werkzaamheden is uitdrukkelijk sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Banka Media.

4.2.          Banka Media bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht c.q. de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit toelaat, heeft Banka Media het recht (delen van) de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3.          Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Banka Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, correct en tijdig aan Banka Media worden verstrekt.

4.4,          Indien de inhoud van een (telefoon)gesprek met Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Banka Media aanleiding geeft, maakt deze daarvan een bespreekverslag. Als Opdrachtgever naar aanleiding van een bespreekverslag niet binnen 4 werkdagen na ontvangst heeft gereageerd, wordt de inhoud van het bespreekverslag als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en Banka Media aan de inhoud ervan gebonden. In geval binnen 4 werkdagen na het contact door Banka Media actie moet worden ondernomen, zal van tevoren per email akkoord van Opdrachtgever worden gevraagd.

4.5.          Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Banka Media zijn verstrekt, heeft Banka Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6.          Indien door Banka Media of door Banka Media ingeschakelde derden in het kader van een opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een in overleg met Opdrachtgever bepaalde locatie, zal Opdrachtgever alle kosten van reistijd, vervoer en verblijf dragen. Tevens zal Opdrachtgever meewerken aan het verschaffen van faciliteiten die door Banka Media of door Banka Media ingeschakelde derden noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van hun werkzaamheden. Opdrachtgever onderkent dat eventuele kosten in dit kader niet altijd tijdig in te schatten zijn. Indien Banka Media genoemde kosten voorfinanciert, geldt het bepaalde in Artikel 6.

4.7.          Banka Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Banka Media is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Banka Media kenbaar behoorde te zijn.

4.8.          Indien Opdrachtgever aan Banka Media informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4.9.          Opdrachtgever zal geen soortgelijke opdrachten verstrekken aan een ander bureau, tenzij Banka Media daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

5.1.          Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien Banka Media deze schriftelijk heeft bevestigd of indien door Banka Media hieraan uitvoering wordt gegeven. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de Opdrachtgever.

5.2.          Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

5.3.          Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Banka Media daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Honorarium (tarieven)

6.1.          Alle tarieven zijn exclusief btw, 5% reguliere bureaukosten en 10% toeslag op kosten van derden.

6.2.          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden door Banka Media verricht tegen vergoeding van de daadwerkelijk bestede uren.

6.3.          Partijen kunnen in afwijking van Artikel 6.2 ook een vast honorarium of prijs per geleverde dienst overeenkomen. Indien Opdrachtgever de opdracht tussentijds in omvang terugbrengt, is het bepaalde in Artikel 8 van toepassing.

6.4.          Partijen kunnen een deel van de hoogte van het honorarium afhankelijk maken van een bepaald te bereiken resultaat, indien zij zulks schriftelijk overeenkomen.

6.5.          Banka Media is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Banka Media kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst, de tarieven die het honorarium bepalen, zoals bijvoorbeeld lonen en andere prijzen, aanmerkelijk zijn gestegen.

6.6.          Bovendien mag Banka Media het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Banka Media, dat in redelijkheid niet van Banka Media mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

6.7.          Overschrijdingen van de offertes tot 15% worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever aanvaard en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

6.8.          Banka Media kan de krachtens de Overeenkomst verschuldigde kosten vanaf het sluiten van de Overeenkomst periodiek in rekening te brengen.

Artikel 7. Betaling en zekerheid

7.1.          Bij het aangaan van de Overeenkomst of de aanvang van de werkzaamheden zal een vooruitbetaling plaatsvinden van 50% van het totaal geoffreerde bedrag. Dit ter overbrugging van de tijd en kosten tussen de aanvang en de uiteindelijke afronding van de opdracht. Betaling door Opdrachtgever van het restant van het bedrag dient te geschieden, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Banka Media aan te geven wijze. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2.          Banka Media heeft het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals (vooruit)betaling van het overeengekomen honorarium.

7.3.          Kosten van commercial/filmproductie, evenementenorganisatie en (social)media-inkoop dienen altijd door Opdrachtgever te worden betaald voor het tijdstip waarop Banka Media tot betaling van deze kosten verplicht is.       

7.4.          Indien Opdrachtgever met betaling in gebreke blijft dan is Opdrachtgever van rechtswege vanaf dat moment 1% rente per maand verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.5.          Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten – waaronder incassokosten en eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten begrepen- komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom. De enkele inschakeling van een derde door Banka Media doet de verschuldigdheid ontstaan.

7.6.          In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Banka Media op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.7.          Reclames tegen facturen dienen binnen 14 dagen schriftelijk bij Banka Media te worden ingediend.

Artikel 8. Contractduur, opzegging, uitvoeringstermijn

8.1.          De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

8.2.          Beide partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders overeengekomen. Gedurende de opzegtermijn is Opdrachtgever gehouden om maandelijks een bedrag te betalen gelijk aan het gemiddelde gefactureerde bedrag over (maximaal) de 12 maanden voorafgaand aan de opzegging. Bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd heeft Banka Media tevens recht op compensatie van de winstderving over de resterende maanden tot aan het einde van de overeengekomen termijn. De (voorlopige) resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud van voldoening van de facturen ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

8.3.          Bij tussentijdse beëindiging draagt Banka Media in overleg met Opdrachtgever zorg voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan (een) derde(n). Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Banka Media extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.4.          Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn en derhalve kan de Overeenkomst niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Banka Media derhalve eerste schriftelijk in gebreke te stellen.

8.5.          Opdrachtgever is gehouden om Banka Media te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Banka Media ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld begrepen het verlagen van het budget van Opdrachtgever ten behoeve van diens marketing- en communicatiebelangen. Laat Opdrachtgever dit na, dan verbeurt hij jegens Banka Media een direct opeisbare contractuele boete waarvan de hoogte aansluit bij de regeling als neergelegd in de beide voorgaande leden, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om eventuele daadwerkelijke schade aan Banka Media te vergoeden.

Artikel 9. Reclames over verrichtte werkzaamheden

9.1.          Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Banka Media. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Banka Media in staat is adequaat te reageren.

9.2.          Reclames als in het eerste lid bedoeld schorten de betalingsverplichting niet op.

9.3.          Indien een klacht gegrond is, heeft Banka Media de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

10.1.        Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.

10.2.        Indien (een deel van) de Overeenkomst wordt opgeschort door Opdrachtgever zal Banka Media een direct opeisbare vordering instellen van alle tot op dat moment verrichte werkzaamheden plus de (bij Banka Media en derden) gereserveerde capaciteit, met een minimumbedrag van 50% van de geoffreerde kosten. 

10.3.        Banka Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de Overeenkomst Banka Media ter kennis gekomen omstandigheden grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • de goede naam van Banka Media een dusdanig risico loopt, dat van Banka Media niet (langer) verlangd kan worden zich aan Opdrachtgever te verbinden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Banka Media.
  • Banka Media aan Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst heeft verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
  • faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op Opdrachtgever de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van Opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.

10.4.        Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Banka Media op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Banka Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst, waaronder het recht op schadevergoeding.

Artikel 11. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

11.1.        Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2.        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Banka Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Banka Media niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Banka Media worden daaronder begrepen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1.        Banka Media is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door de door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

12.2.        Indien Banka Media onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Banka Media in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3         Indien de assuradeur geen uitkering verstrekt en Banka Media onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal het afgesproken honorarium van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. Te allen tijde strekt de aansprakelijkheid nooit verder dan € 10.000,– (zegge: tienduizend euro).

12.4.        Opdrachtgever vrijwaart Banka Media voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1.        Opdrachtgever, alsmede haar werknemers en door haar ingeschakelde derden zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij van Banka Media of uit een andere bron ontvangt, zulks op verbeurte van een niet voor mindering of verrekening, dan wel rechterlijke matiging vatbare dwangsom ad € 50.000,– (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van Banka Media volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2.        Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Banka Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Banka Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Banka Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1.        Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Banka Media zich de rechten en bevoegdheden voor die Banka Media toekomen op grond van de Auteurswet of andere rechten van intellectuele eigendom.

14.2.        Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in het kader van de Overeenkomst vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banka Media.

14.3.        Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een Overeenkomst door Opdrachtgever aan Banka Media materialen ter beschikking worden gesteld, garandeert Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat Opdrachtgever mede ten behoeve van het gebruik van die materialen e.d. door Banka Media toestemming van de rechthebbenden heeft gekregen. Voorts garandeert Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels en/of richtlijnen.

14.4.        De rechten van intellectuele eigendom op de werken die Banka Media in het kader van de Overeenkomst voor Opdrachtgever ontwikkelt, berusten bij Banka Media. Banka Media is voor de verkrijging en handhaving van diens rechtspositie gerechtigd tot het vestigen van (aanverwante) intellectuele-eigendomsrechten.

14.5.        Indien en voor zover Opdrachtgever aan al diens contractuele verplichtingen voldoet, verleent Banka Media aan Opdrachtgever een exclusieve licentie om de goedgekeurde resultaten van de Opdracht te gebruiken in overeenstemming met de afspraken over doel van gebruik, periode, gebied en media zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien partijen ter zake niets nader zijn overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk dat door partijen is voorzien.

14.6.        Partijen kunnen te allen tijde nadere afspraken maken over eventuele (gedeeltelijke) overdracht van de intellectuele-eigendomsrechten op de door de Banka Media voor Opdrachtgever tot stand gebrachte werken. Hieronder worden in voorkomend geval mede begrepen de door Banka Media of door Banka Media ingeschakelde derden ontwikkelde broncodes van software en websites.

14.7.        Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Banka Media gerechtigd de verleende exclusieve licentie tot gebruik van het werk als omschreven in artikel 14.5 tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

14.8.        Banka Media blijft ook na een eventuele overdracht van de rechten als bedoeld in Artikel 14.5 gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de Overeenkomst aan te wenden voor inzending voor prijzenfestivals, cursorische, museale en redactionele doeleinden, (niet-)commercieel intern gebruik en (historische) promotie van Banka Media zelf, bijvoorbeeld in bureaupresentaties, op de website en social media van Banka Media of andere online-kanalen zoals YouTube, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De gerechtigdheid van Banka Media geldt tevens voor Opdrachtgever zelf en voor anderen die een wezenlijke creatieve of technische bijdrage hebben geleverd.

14.9.        Banka Media is vanaf het aangaan van de Overeenkomst, maar ook nadat deze is beëindigd, gerechtigd om het bestaan van de relatie met Opdrachtgever, haar naam en logo aan te wenden ter promotie van Banka Media zelf in bureaupresentaties, op de website en social media van Banka Media of andere online-kanalen zoals YouTube, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.10.     Alle door Banka Media geleverde producten en stukken, in de ruimste zin van het woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Banka Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of de wet anders voortvloeit.

14.11.     Banka Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Niet-overname personeel

15.1.        Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens met toestemming van Banka Media, medewerkers van Banka Media of van ondernemingen waarop Banka Media ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zulks op verbeurte van een niet voor mindering of verrekening, dan wel rechterlijke matiging vatbare dwangsom ad € 50.000,– (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding.

Artikel 16. Vervaltermijn

16.1.        Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Banka Media, uit welke hoofde dan ook, vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Banka Media kan aanwenden.

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1.        Op alle verbintenissen hoe ook genaamde is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.